Čo je ružencové bratstvo

//Čo je ružencové bratstvo
Čo je ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky.

Ružencové bratstvá sú organizované skupiny veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú spoločný cieľ – šírenie dobra cez osobné sebaposväcovanie, cez prehlbovanie viery jednotlivých členov RB, cez prehlbovanie ich lásky k Bohu a k ľuďom okolo nich.

Kliknúť si môžete aj odpovede na otázky:
Čo je ružencové bratstvo?
Čo je zmyslom ružencových bratstiev?
Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva?
Aký úžitok prináša členstvo v RB jeho členom?

Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú prijať na seba všetky povinosti a práva vyplývajúce z členstva v ružencovom bratstve.

Ružencové bratstvo pozostáva z členov:

Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov (výnimka je možná), ktorý sa slobodne rozhodne, že na seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri vstupe do RB si vyberie jednu z foriem modlitby posvätného ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca. Nevylučuje sa, aby si vybral dve alebo všetky tri formy modlitby posvätného ruženca.

Ak členovi počas jeho členstva v RB už nevyhovuje forma modlitby, pre ktorú sa rozhodol, môže si zvoliť inú formu modlitby posvätného ruženca zo zostávajúcich dvoch foriem a rozhodnúť sa pre tú, ktorú vládze splniť, alebo požiada o uvoľnenie z RB.

Záväzky, ktoré člen na seba prevzal vstupom do Živého, Svätého alebo Večného ruženca sú jeho osobnými záväzkami, to znamená, že ich musí plniť sám, nemôže tieto záväzky za neho plniť iná osoba.

Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku
Ďalšie detaily súvisiace s pôsobením a činnosťou ružencových bratstiev je možné nájsť v Stanovách ružencových bratstiev na Slovensku.

Tam, kde sa viacerí ľudia stretávajú, tam, kde spolu niečo vytvárajú, sú nutné isté pravidlá. Sme naozaj rôzni, pričom vidíme, že často nám isté pravidlá chýbajú už doma, v našich pokrvných vzťahoch. Čo potom, keď chýbajú pravidlá tam, kde sa stretávajú naozaj rôzne krvné skupiny, povahy, ale aj ľudia rôznych životných skúseností, rôzneho vzdelania, veku či intelektu?

Vytvárame isté pravidlá pre život v tomto štáte, v spoločnosti, máme presné pravidlá v doprave, v športe, pravidlá sú v Cirkvi, v liturgii… a teda pravidlá majú byť vítanou pomôckou i pre život v našom ružencovom bratstve.

Plynulý chod ružencových bratstiev si vyžaduje istú štruktúru, rozdelené úlohy. Ani doma sa nedá, aby všetci robili všetko. Preto už istý čas ružencovým bratstvám ponúkame obzvlášť užitočný dokument – Stanovy ružencových bratstiev. Ony nás vedú k cieľu, zjednocujú našu reč, chápanie nás samých, určujú naše smerovanie, úlohy, a teda v neposlednom rade pomáhajú riešiť rozličné možné otázky a problémy v našich ružencových bratstvách, ktoré celkom samozrejme prináša život. Skúsenosť ukazuje, že tam, kde sa v RB rozhodnú nasledovať pomocnú ruku Stanov RB, nastávajú výrazné kvalitatívne zmeny v ich činnosti a tiež v ich duchovnom napredovaní.